Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

 Artikel 1

Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken deel uit van de eventueel tussen partijen afgesloten overeenkomst.

Verkoopsvoorwaarden, anders dan deze, zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.

Artikel 2

De intellectuele rechten, de tekeningen, de modellen en octrooien blijven eigendom van de verkoper.

Artikel 3

De vermelde bedragen zijn contant betaalbaar op het aangeduide adres.  De goederen blijven eigendom van de verkoper

tot na de volledige betaling.  Enige prijsopgave is slechts informerend, niet bindend  opzichtens de verkoper. 

Laattijdige betaling geeft een intrest à 1 % per maand, zulks zonder dat enige maning vereist is.

Bij niet-betaling of laattijdige betaling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % op de hoofdsom,

zulks van rechtswege en zonder dat enige maning vereist is.

Bij afbestelling is een vergoeding verschuldigd van 15 %.

Artikel 4

De vervoerkosten, de B.T.W., enige andere taks, last, belasting tarief of recht, is ten laste van de koper.

Artikel 5

De goederen reizen op risico van de koper.

Artikel 6

De gedane offertes zijn vrijblijvend, ook onder meer wat betreft leveringsdatum.

Artikel 7

De goederen worden geacht gekend en aanvaard te zijn door het feit van de bestelling zelve.

Enige klacht kan slechts ontvankelijk wezen indien zij aangetekend werd geuit binnen een termijn van vier dagen na de levering,

zulks op straffe van nietigheid.

Artikel 8

In geval van verantwoordelijkheid van de verkoper, uit welke hoofde dan ook, blijft deze beperkt tot het bedrag der verkoop.

Artikel 9

De waarborg is enkel deze, zoals aangegeven door de fabrikant.  De koper dient zich rechtstreeks te richten tot

de fabrikant.  Hij zal nimmer de verkoper aanspreken.

Artikel 10

Voor het opmaken van een bestek is 5 % verschuldigd.

Artikel 11

Alleen de Belgische wet is van toepassing.

Artikel 12

Bij uitsluiting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Artikel 13

De verkochte goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied

van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.

De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te  verzekeren.

De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. 

Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier

hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

 

De professionele adviseurs van het Kathagen team staan voor jou klaar.
Team Car- en Truckwash
Contacteer ons: info@kathagen.be